Hầu hết các liên kết trong trang này dẫn đến các trang bằng tiếng Anh, trừ khi có ghi chú khác. Nếu quý vị muốn tự động dịch trang nào sang ngôn ngữ của quý vị, hãy sử dụng bảng chọn Ngôn Ngữ (Language) ở trên cùng bên phải của mỗi trang.

Các học sinh đang học tại Hệ thống Trường học Công cộng Seattle cũng có thể dùng các nguồn lực trực tuyến của chúng tôi thông qua chương trình Library Link – không cần phải nộp đơn.

Đơn Đăng Ký Thẻ Thư Viện cho Trẻ Em

Thông Tin của Con Trẻ

Quý vị muốn được nhận thông tin về tài khoản của quý vị bằng cách nào? Email or TeleCirc
 
 
Quý vị có muốn nhận các email định kỳ để biết về các tin tức của Thư Viện , các sự kiện đặc biệt và hoạt động ở Thư Viện và Hội Tài Trợ Thư Viện không? Yes or No

Quý vị có muốn nhận các email định kỳ để biết về các tin tức của Thư Viện , các sự kiện đặc biệt và hoạt động ở Thư Viện và Hội Tài Trợ Thư Viện không? *

 
 

Thông tin về Cha Mẹ hoặc Người Bảo Hộ

Tên của Cha Mẹ hay Người Bảo Hộ:

  Đánh vào ô này nếu địa chỉ của cha mẹ hay người bảo hộ cũng giống như địa chỉ của con trẻ

By checking the box, parent or guardian agrees to the terms of use.

Cha Mẹ hoặc Người Bảo Hộ
Tôi đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng:
Cha mẹ hoặc người bảo hộ chịu trách nhiệm về việc giám sát các lựa chọn về đọc, nghe và xem hình ảnh của trẻ em dưới 12 tuổi.
Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng và tất cả các khoản phí có liên quan đến thẻ Thư Viện này.
Tôi cho phép quý vị liên lạc với tôi qua điện thoại và/hoặc bằng email về tài khoản Thư Viện của con tôi.
Tôi xác nhận các thông tin trên mẫu đơn này là chính xác.

 *
   

* Bắt buộc

Hỏi thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, Ask Us hoặc gọi 206-386-4636.